Budúcnosť strojárskej výroby31.5. - 1.6. 2022, TrnavaChcem sa zúčastniť

Hlavné témy:

Vízie a budúcnosť

Automatizícia a digitalizácia výroby

Nové technológie

Spájanie a spolupráca

Konferecnia Budúcnosť strojárskej výroby je miesto, kde sa ľudia z priemyslu prepájajú s univerzitami, inovačnými sieťami a spoločne diskutujú o najnovších výzvach a projektoch spolupráce.
Na konferencii sa vystavujú zaujímavé riešenia a ponuky na spoluprácu.

Čo vás čaká na konferencii?

Prednášky
Workshopy
Večerný program
Inšpirácie

Spoznajte rečníkov

Ján KošturiakLíder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia a INOVATO,
Realizuje projekty v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Dlhodobo pôsobil na Žilinskej univerzite, ATH Bielsko Biala, Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. Okrem uvedených oblastí sa zaoberá spájaním ľudí.
Jana NovohradskáExpertka z odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce , MIRRI SR
Od roku 2005 pôsobila v research a technologických oddeleniach investičných bánk v Londýne, kde sa špecializovala sa na high frequency obchodovacie a oceňovacie (pricing
Ladislav MorovičI. zástupca riaditeľa UVTE, Ústav výrobných technológií, MTF STU
Doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., odborník v oblasti počítačom podporovaných výrobných technológií. Špecializuje sa na 3D digitalizáciu, reverzné inžinierstvo a aditívnu výrobu. Viedol už takmer 120 úspešne obhájených študentských záverečných prác. Je vedúcim a spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckých projektov, je autorom a spoluautorom mnohých domácich a zahraničných vedeckých publikácií, autorom inžinierskych riešení pre prax.
Martin KusýVysokoškolský učiteľ, aktuálna pracovná pozícia docent, Ústav materiálov, MTF STU
13 rokov pôsobí na pozícii docenta na Ústave materiálov. V pedagogike sa zmeriava na oblasť pokročilých materiálov a analytických metód pre štúdium štruktúry a vlastností materiálov. V oblasti výskumu sa venuje problematike tuhnutia kovových zliatin, mikroskopickej analýze materiálov a charakterizácii materiálov s využitím röntgenovej difrakcie. Nadviazal spoluprácu s významnými výrobnými spoločnosťami, venujúcim sa spracovaniu alebo predaju rôznych materiálov. Bol vedúcim alebo spoluriešiteľom 32 projektov. Počas svojej kariéry publikoval viac ako 50 publikácií v zahraničných vedeckých časopisoch. Je autorom dvoch vysokoškolských skrípt. Pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium 29 diplomantov, 10 bakalárov a 2 doktorandi.
Pavol TanuškaI. prodekan , Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, MTF STU
Prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., odborník v oblasti informačných systémov so špecializáciou na problémy Big Data, ktoré súvisia so zberom, spracovaním a analýzou extrémneho objemu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát za účelom získavania znalostí pre potreby riadenia výrobných systémov. Autor viac ako 180 publikácií, 2 patenty, 200 citácií registrovaných v citačných indexoch. Vedúci viacerých domácich aj zahraničných vedeckých projektov. Participoval na viacerých významných inžinierskych projektoch pre prax v rámci expertíznej činnosti.
Dušan ŠkodaCEO, mraas, s.r.o.
 Snažíme sa zjednodušiť ľuďom prácu vývojom a výrobou modulárnych autonómnych strojov a špeciálnych zariadení pre stavebný a poľnohospodársky priemysel.
Martin KnihaZakladateľ, spolumajiteľ, Printy s.r.o. 
Absolvent katedry priemyslového inžinierstva na žilinskej univerzite. Po štúdiu pracoval ako APU Production manažer v nadnárodných spoločnostiach a následne 20 rokov budoval firmu a značku KNIKOV, kde transformoval spoločnosť od zámočníckych výrobkov všeobecne k transportným obalom pre automobilový priemysel. „ Druhou horou“ sa stala oblasť aditívnej výroby a konkrétne Binder jettingová technológia a 3D tlač kovových súčiastok. Spoločne s Radom a Ladislavom Behúlom založili spoločnosť PRINTY s.r.o., ktorá vlastní jediné a najväčšie 3D bidder jetové tlačiarne na svete.
Petr KoutnýKonateľ, stoba Precizní Technika s.r.o.
Petr Koutný pôsobí 28 rokov na dôležitých pozíciách – vedúci projektov, vedúci výroby a inžinieringu, transformation a start ups manager, konateľ vo významných českých a medzinárodných obchodných a strojárskych firmách. Kľúčovou aktivitou jeho práce je zvyšovanie hodnoty firmy formou neustálej optimalizácie procesov, adaptácie na rýchlo meniaci sa trh a ekonomickú realitu, zavádzaním inovácií, hľadaním nových trhových príležitostí, resp. vytváraním potrieb zákazníka (marketing
Vladimír CviklovičDocent v ÚEAIF, SPU Nitra
Vladimír Cviklovič sa odborne špecializuje na výskum a vývoj v oblasti riadiacich systémov. Zameriava sa na riadenie v autonómnej mobilnej robotike, čo sa pretavilo do realizácie autonómneho mobilného robota SaMoRob. Pôsobí vo funkcii docenta v ÚEAIF na TF v SPU v Nitre. Pri prednáškovej, no najmä výskumnej činnosti využíva svoje praktické skúsenosti nadobudnuté prácou v súkromnom sektore. Svoj inovatívny potenciál ako pôvodca pretavil do takmer dvadsiatich predmetov priemyselného vlastníctva.
Patrik VančíkCEO, Bizzcom s.r.o.
Patrik Vančík má skúsenosti so strategickým rozvojom podnikania, prevádzkovou dokonalosťou, s riadením udržateľného rastu a investícií. Pôsobil na vrcholových pozíciách v oblasti strategického rozvoja podnikania, investícií, výroby, financií, bezpečnosti, predaja, marketingu, inovácií, riadenia zmien, ľudských zdrojov a bezpečnosti. Jeho výsledkami bol vždy preukázaný udržateľný medziročný rast výnosov/zisku/hodnoty jednotlivých spoločností. Má významné medzinárodné obchodné skúsenosti nielen z Európy, ale aj z krajín Stredného východu, kde okúsil riadenie multikultúrnych spoločností. Zameriava sa nielen na samotné riadenie spoločnosti, ale aj na rozvoj ľudí a talentu.
Jiří MarekProfesor, ÚVSSR - odbor výrobných strojov, FSI, VUT v Brne
Vysokoškolský učiteľ, inovačný pracovník, konzultant Dlhodobo sa zaoberá teóriou konštruovania a inovačného procesu. Po niekoľkoročnom pôsobení v strojárenských firmách odišiel na strojnú fakultu VUT v Brne, kde vychováva ďalšie generácie konštruktérov. Spolupracuje s radou firiem a rieši s nimi ich aktuálne problémy.
Štefan Kassay
Absolvent Technickej a Karlovej univerzity. Bol konštruktérom, televíznym redaktorom, stredoškolským učiteľom a zahraničným spravodajcom ČSK televízie v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Na Slovenskej akadémii vied obhájil titul Doktora ekonomických vied a inauguroval sa za profesora inžinierstva riadenia priemyslu. Pôsobil ako riaditeľ Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii. V roku 1991 sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď a v roku 1992 aj Figaro Trnava. Bol predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. kde pôsobil 28 rokov. Zahraničná odborná verejnosť prejavuje záujem o využitie vedeckého diela a jeho praktických impulzov, pre ktorú už boli preložené najvýznamnejšie práce – životné dielo pentalógia Podnik a podnikanie do piatich jazykov. Pôsobil ako externý ekonomický diplomat. Založil Medzinárodné centrum vzdelávania a v roku 2020 realizoval multimediálny portál a vybudoval sídlo Medzinárodného centra vzdelávania v Limbachu. Je nositeľom viacerých zahraničných a domácich vyznamenaní.
Helena MakyšováZástupkyňa riaditeľa , Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU
23 rokov pôsobí na UPIM, z toho 13 rokov vo funkcii docent. Aktuálne vo funkcii Zástupkyne riaditeľa ústavu pre transfer technológií a zahraničné projekty a v rokoch 2010 -2014 vo funkcii prodekana pre vnútorné vzťahy. Orientuje sa na oblasť Podnikovej logistiky, Metódy a princípy priemyselného inžinierstva, ako aj na oblasť Manažmentu výroby. Je autorkou vyše 200 publikácií prezentovaných na domácich a zahraničných fórach, autorkou niekoľkých domácich a zahraničných monografií, 2 vysokoškolských učebníc a mnohých príspevkov prezentovaných hlavne na zahraničných fórach. Je spoluriešiteľkou 14 domácich ako aj medzinárodných vedeckých projektov ako aj projektov realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou.
Ivan BuranskýRiaditeľ , Ústav výrobných technológií MTF STU
Doc. Ing. Ivan Buranský, PhD., odborník v oblasti počítačom podporovaných výrobných technológií so zameraním na návrh a výrobu. Špecializuje sa na 3D digitalizáciu, reverzné inžinierstvo a aditívnu výrobu. Je spoluautorom 13 úžitkových vzorov a patentov, vedúci a spoluriešiteľ viacerých domácich a zahraničných vedeckých projektov, spoluautor mnohých domácich a zahraničných vedeckých publikácií, autor inžinierskych riešení pre prax.
Andrej BielikSTIMBA
Špecialista na kolaboratívnu robotiku a zaujímavé výzvy. Od detstva vyrastal s firmou BOST, ktorú založil v roku 1990 jeho otec Vladimír Bielik. Ostatných 10 rokov sa venuje predovšetkým projektom v robotike, automatizácii a strojarine. Patrí medzi absolventov IPA Podnikateľskej univerzity a IPA Akadémie inovácii. V spin-offe BOSTu, firme Stimba je nadšencom a propagátorom najnovšej generácie robotiky – kolaboratívnych robotov, ktoré sám aj programuje. V úzkej spolupráci so zákazníkmi sa špecializuje na aplikácie s použitím 3D kamier, force-senzorov, či iných nastupujúcich technológii.

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri

Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 2744/24, 917 24 Trnava